Algemene Voorwaarden

Contactgegevens

We werken uitsluitend op afspraak, bel of e-mail daarom altijd even voordat je langskomt op ons bezoekadres.

Contactgegevens:
06 82 33 22 36
info@exclusivecarsimport.com

Adresgegevens

Bezoekadres Garage
Lijsterweg 16, 1221JK, Hilversum

Contactadres Post
Kerkstraat 3, 1381XN, Weesp

Kamer van Koophandel
Nummer 81448414

Definities

1.      Verkoper: Exclusive Cars Import Japan B.V.: Exclusive Cars Import Japan B.V., gevestigd te Weesp onder KvK nr. 81448414.

2.      Koper: degene met wie Exclusive Cars Import Japan B.V. een overeenkomst is aangegaan.

3.      Partijen: Exclusive Cars Import Japan B.V. en Koper samen.

4.      Consument: een Koper die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, facturen en leveringen van diensten of producten door of namens Exclusive Cars Import Japan B.V..

2.      Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.      Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Koper of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1.      Alle prijzen die Exclusive Cars Import Japan B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen of het een marge-voertuig betreft.

2.      Alle prijzen die Exclusive Cars Import Japan B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Exclusive Cars Import Japan B.V. te allen tijde wijzigen.

3.      Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Exclusive Cars Import Japan B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.      De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.      Betaalt de Koper niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Exclusive Cars Import Japan B.V. gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Koper in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.      Wanneer de Koper in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Exclusive Cars Import Japan B.V..

3.      De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.      Wanneer de Koper niet tijdig betaalt, mag Exclusive Cars Import Japan B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Koper, zijn de vorderingen van Exclusive Cars Import Japan B.V. op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6.      Weigert de Koper zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Exclusive Cars Import Japan B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Exclusive Cars Import Japan B.V. te betalen.

Recht van reclame

1.      Zodra de Koper in verzuim is, is Exclusive Cars Import Japan B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Koper geleverde producten.

2.      Exclusive Cars Import Japan B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.      Zodra de Koper op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Koper de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Exclusive Cars Import Japan B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.      De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Koper.

Aankoop is bindend

Na het sluiten van de koopovereenkomst zijn beide partijen in beginsel gebonden aan de afspraak. De overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn zodra de koper het aanbod van de verkoper accepteert. Beide partijen dienen zich te houden aan de overeengekomen afspraken.

Annulering van de overeenkomst

Indien de Koper zonder wettelijke grondslag de koop wenst te annuleren, gelden de volgende bepalingen:

Annuleringskosten: De koper kan verplicht worden om annuleringskosten te betalen. Dit betreft 15% van de aankoopprijs van het voertuig en 100% van eventueel gemaakte kosten voor optionele afspraken zoals extra onderhoud of andere opties en/of aanpassingen aan de auto.

Zodra het voertuig geleverd is, is annulering van de koopovereenkomst niet meer mogelijk.

Eigendomsvoorbehoud

1.      Exclusive Cars Import Japan B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Exclusive Cars Import Japan B.V. op grond van wat voor met Exclusive Cars Import Japan B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.      Tot die tijd kan Exclusive Cars Import Japan B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.      Voordat het eigendom is overgegaan op de Koper, mag de Koper de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.      Indien Exclusive Cars Import Japan B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Exclusive Cars Import Japan B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1.      Levering vindt plaats bij Exclusive Cars Import Japan B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2.      Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Exclusive Cars Import Japan B.V. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

3.      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Koper een verlate levering niet aan Exclusive Cars Import Japan B.V. kan tegenwerpen.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Bewaring

Indien de Koper bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Koper.

Garantie

Exclusive Cars Import Japan B.V. biedt geen garantie voor de producten die zij leveren tenzij anders is afgesproken.

Non-conformiteit en uitsluitingen zakelijk Koper (B2B)

In het geval van een overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarbij de Koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gelden de volgende bepalingen:

a) As is-verkoop: Het voertuig wordt verkocht en geleverd in de huidige staat ("as is") op het moment van levering. Verkoper biedt geen garantie met betrekking tot verborgen of zichtbare gebreken en sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor non-conformiteit van het voertuig, voor zover wettelijk toegestaan.

b) Onderzoeksplicht: De Koper erkent dat hij voldoende gelegenheid heeft gehad om het voertuig te inspecteren en te onderzoeken, of een dergelijke inspectie en onderzoek door derden te laten uitvoeren. Koper aanvaardt de verantwoordelijkheid om zelf te beoordelen of het voertuig aan zijn verwachtingen en eisen voldoet.

Non-conformiteit en garantie Consument (B2C)

In het geval van een overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarbij de Koper handelt als consument, gelden de volgende bepalingen:

a) Wettelijke garantie: De Verkoper is verplicht om een voertuig te leveren dat voldoet aan de overeenkomst en de redelijke verwachtingen van de Koper op basis van de informatie die tijdens de verkoop is verstrekt. De Koper heeft wettelijke rechten op grond van de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving, die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

b) Geen aanvullende garantie: De Verkoper biedt geen aanvullende garantie bovenop de wettelijke garantie die van toepassing is op de verkoop van het voertuig aan consumenten.

Vrijwaring

De Koper vrijwaart Exclusive Cars Import Japan B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Exclusive Cars Import Japan B.V. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1.      De Koper dient een door Exclusive Cars Import Japan B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Koper Exclusive Cars Import Japan B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.      Consumenten dienen Exclusive Cars Import Japan B.V. uiterlijk binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.      De Koper geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Exclusive Cars Import Japan B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.

5.      De Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

1.      De Koper dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Exclusive Cars Import Japan B.V..

2.      Het is de verantwoordelijkheid van de Koper dat een ingebrekestelling Exclusive Cars Import Japan B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1.      Exclusive Cars Import Japan B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zal Exclusive Cars Import Japan B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Koper bespreken.

4.      Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Exclusive Cars Import Japan B.V. is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 april 2023.